Tupsula Tulee ja Tunaroi (TTTunaroi) – Exergia (xrg), 18.02.2023


1. Heitto 2. Heitto 3. Heitto 4. Heitto Pisteet HKA
1.Erä
- - - - - 0 0
- - - - - 0 0
- - - - - 0 0
- - - - - 0 0
- - - - - 0 0
- - - - - 0 0
- - - - - 0 0
- - - - - 0 0
1. Erän tulos xrg : -22 -28 : TTTunaroi
2.Erä
- - - - - 0 0
- - - - - 0 0
- - - - - 0 0
- - - - - 0 0
- - - - - 0 0
- - - - - 0 0
- - - - - 0 0
- - - - - 0 0
2. Erän tulos xrg : -23 -33 : TTTunaroi
Ottelun tulos xrg : -45 -61 : TTTunaroi

Yhteistyössä: